Regulament Competiție Scratch

Acasă / Resurse / Regulament Competiție Scratch

Regulament concurs Școala Verde din Viitor

 Sustenabilitate 

Perioada concursului 22 august – 25 octombrie 2022

 

 

 1. Organizatorul concursului

 

Organizatorul   concursului   (numit   în   cele   ce   urmează „Concursul”) este Fundația Progress Bistrița, cu sediul în oraşul Bistrița, Str. 1 Decembrie , Nr. – , Bl. 3 , Sc. 2, Et. 2 , Ap. 5, Judeţul/Sector Bistrita Nasaud, nr. telefon: 0723 989 920, e-mail office@progressfoundation.ro, având cod de înregistrare fiscală 8373870, reprezentată de dna Crișan Camelia Carmen, CEO.

Școala verde din viitor este un parteneriat între Fundația Vodafone România și Fundația Progress, prin intermediul căruia copiii din cluburile CODE Kids accesează resursele educaționale de pe platforma Școala din viitor și sunt angrenați în găsirea unor soluții verzi pentru comunitățile în care trăiesc.

Școala din viitor face parte din programul Skills Upload Jr. – o inițiativă a Fundațiilor Vodafone din 11 țări, creată pentru a-i încuraja pe educatori și elevi să își dezvolte gândirea critică și să utilizeze în mod creativ tehnologiile digitale.

Participarea la acest concurs implica acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum și obligativitatea respectării acestora de către toți Participanții.

Regulamentul, precum și detaliile concursului, sunt disponibile pe site-ul oficial al  Organizatorului, pe toată perioada derulării concursului.

 1. Durata concursului

Concursul se desfășoară în perioada 22 august – 25 octombrie 2022 cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Programul Concursului este următorul:

 • 22 august – 9 septembrie 2022 – Introducere în Scratch și în sustenabilitate
 • 12 -16 septembrie 2022 – Start dezbateri în cluburi
 • 12 – 23 septembrie 2022 – Realizare plan pentru aplicația în Scratch
 • 26 septembrie – 17 octombrie 2022 – Realizarea aplicației în Scratch
 • 17 – 21 octombrie 2022 – Evaluare aplicații
 • 25 octombrie 2022 – Anunț câștigători pe toate canalele de comunicare folosite in proiect.

 

 1. Condiții de participare

Scopul concursului este îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul sustenabilității și protecției mediului pentru 400-600 de copii cu vârsta intre 10-16 ani din cluburile CODE Kids, pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 2022, folosind jocul Scratch.

În perioada 26 septembrie – 17 octombrie, copiii vor fi înscriși în concurs de părinți/reprezentanți legali/tutori prin completarea unui chestionar Google Form conform Anexei 1. Fiecare copil se poate înscrie cu o singură aplicație în Scratch. Durata acestei aplicații nu trebuie să depășească 3 minute.

Toți participanții care finalizează și vor trimite un proiect complet în Scratch, în perioada competiției, vor primi premii individuale.

 

 1. Jurizare

Procesul de evaluare

Juriul evaluează fiecare proiect și selectează cele mai bune 3 proiecte, în funcție de criteriile de evaluare. Juriul va fi format din reprezentanți ai Fundației Progress Bistrița și ai Fundației Vodafone România, care vor respecta condițiile imparțialității si acordării egalității de șanse, cât și tratamentului egal pentru toți participanții.

Criterii de evaluare. În procesul de jurizare se va avea în vedere:

 • Să se respecte perioada de trimitere a proiectelor;
 • Să se încadreze în categoria de vârsta corespunzătoare (copiii trebuie să aibă împlinită minim vârsta de 10 ani și maxim vârsta de 16 ani în perioada înscrierilor)
 • Proiectul trebuie sa respecte tema concursului;
 • Proiectul nu trebuie să conțină materiale aflate sub incidenta drepturilor de autor – copyright. În cazul folosirii unor materiale aflate sub copyright, trebuie să existe și să se poată pune la dispoziția juriului acordul autorului;
 • Proiectul nu trebuie să conțină cuvinte, simboluri și imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la violență, etc;
 • Proiectul trebuie sa fie realizat în formatul specificat în regulament:

(Link proiect de pe https://scratch.mit.edu/ )

 • Tematică și  complexitate
 • Estetică și creativitate
 • Logica și funcționalitate.

Evaluarea proiectelor se va face conform criteriilor stabilite.

Departajarea câștigătorilor va fi făcută pe bază de punctaj. În evaluarea proiectelor, va fi respectată grila de evaluare descrisă în Anexa 2.

 1. Selecția câștigătorilor și premii

Până pe 21 octombrie 2022, înscrierile vor fi analizate de juriu, care va selecta cele mai bune 3 aplicații.

Înscrierile vor fi analizate și evaluate de juriul concursului.

Câștigătorul locului întâi va primi un laptop în valoare de maxim 2200 lei,

Biblioteca din care face parte câștigătorul locului întâi va primi un laptop în valoare de maxim 2000 lei,

Câștigătorul locului doi va primi o tableta în valoare de maxim 1800 lei,

Biblioteca din care face parte câștigătorul locului doi va primi un televizor în valoare de maxim 1500 lei,

Câștigătorul locului trei va primi un telefon mobil în valoare de maxim 1350 lei,

Biblioteca din care face parte câștigătorul locului trei va primi o imprimantă în valoare de maxim 1000 lei.

A doua categorie de premii, cele individuale, în valoare totală de maxim 20000 lei, sunt adresate tuturor copiilor care iau parte la concurs.

Valoarea tuturor premiilor menționate mai sus include TVA.

 

 1. Acordarea premiilor

Premiile vor fi anunțate public, pe toate canalele de comunicare folosite în cadrul proiectului, odată cu link-urile către aplicațiile câștigătoare.

Câștigătorii, prin reprezentantul legal/părinte/tutore, vor fi contactați telefonic la numerele de telefon de contact furnizate în formularul de înscriere la Concurs.

Pentru a primi premiile, câștigătorii, prin reprezentantul legal/părinte/tutore, trebuie să răspundă la apelurile, la mesajele sau la e-mailurile consultanților Organizatorului în maximum 72 de ore de la desemnarea și anunțul public al câștigătorilor, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea în care poate intra în posesia Premiului și despre condițiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament.

În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact telefonic direct cu reprezentantul legal/părintele/tutorele care a înscris Participantul câștigător, atunci Participantul va fi declarat necâștigător și Organizatorul va trece la contactarea telefonică a Participanților câștigători de rezervă, în ordinea punctajului.

Organizatorul va contacta reprezentantul legal/părintele/tutorele câștigătorilor de pe un număr cu formatul 075212xxxx

Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care reprezentantul legal/părintele/tutorele care a înscris Participantul câștigător nu răspunde la apelurile reprezentaților Progress, nu se află în aria de acoperire, are serviciul de mesagerie vocală neactivat sau nu are spațiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau pentru orice situații în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menționate în prezentul Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului înainte ca aceasta să intre în vigoare, sau de a întrerupe oricând desfășurarea concursului, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz.

Câștigătorii vor fi afișați pe site-ul Progress (www.progressfoundation.ro ) și pe pagina de Facebook.

Câștigătorii, prin reprezentantul legal/părintele/tutorele, vor primi prin telefon sau email informații despre premiul câștigat și modul în care vor putea intra în posesia acestuia. Prin telefon sau email li se va preciza că este nevoie să ne furnizeze date personale nume/prenume/CNP, adresa, informații necesare completării procesului verbal.

Premiul va fi livrat prin servicii de curierat către câștigător, conform datelor reprezentantului legal/părintele/tutorele și va fi atribuit pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de către câștigător, prin reprezentantul legal/părinte/tutore. La semnarea procesului verbal, reprezentantul legal/părintele/tutorele al participantului câștigător va prezenta buletinul/cartea de identitate în original. Datele personale furnizate anterior nume/prenume/CNP trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate prezentat în original.

În cazul în care Câștigătorul nu va putea fi contactat de către curier în vederea înmânării premiului, Câștigătorul, prin reprezentantul legal/tutore/părinte, va ridica premiul de la locația agreată împreună cu Organizatorul.

În cazul în care până la data de 15 decembrie 2022, reprezentantul legal/părintele/tutorele care a înscris Participanții câștigători, respectiv ulterior Participanții câștigători de rezervă, nu răspund la apelurile Organizatorului, acesta nu va mai acorda premiile nealocate.

 

 1. Responsabilitatea

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio situație ce poate determina imposibilitatea participării celor înscriși la concurs sau a bunei desfășurări a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică. Validarea participării la Concurs și desemnarea câștigătorului va fi realizată exclusiv de către Organizator.

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implică acordul câștigătorului, prin reprezentantul legal/părinte/tutore, ca numele și premiul să poată fi publicate de către Organizator.

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, dată naștere, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

 

 1. Fraudă

Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului  de  a  descalifica  respectivul  participant,  fără  drept  de  compensare  și  fără  obligație  de preaviz.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs.

 

 1. Taxe, impozite și alte cheltuieli

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câștigătorilor.

Prin simpla participare la concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

 1. Reclamațiile

Orice reclamație legată de desfășurarea concursului se va face în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat la adresa codekids@progressfoundation.ro .

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.

 

Lasă un comentariu